VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PŘI PRONÁJMU ZAŘÍZENÍ / TECHNIKY

Pronajímatel - společnost poskytující pronájem.

AV FACTORY s.r.o., IČO: 04876881, Veronské náměstí 586, Praha 15, Horní Měcholupy, 109 00
Nájemce - fyzická nebo právnická osoba, která si pronajímá zařízení.
Minimální zápůjční doba - individuelně definovaná minimální doba pronájmu, je stanovena v předávacím protokolu.
Doba pronájmu začíná převzetím zařízení nájemcem a končí vrácením zařízení pronajímateli.
Dobu pronájmu lze po dohodě v průběhu pronájmu prodloužit i zkrátit s tím, že doba pronájmu nesmí být kratší než minimální doba pronájmu a o tomto musí být Pronajímatel s předstihem informován.

1. Ceny a platby

Ceny pronájmu se řídí platným ceníkem pronajímatele. Pro prvé tři vzájemné obchody je platba při převzetí zboží v hotovosti. Stejně tak může být vyžadována vratná kauce a to ve výši min. ¼ ceny pronajímaného zboží. U fyzických osob je vyžadována vždy! Poté, při bezproblémových zápůjčkách a korektních platbách nájemce lze domluvit již splatnost faktury, která je max. 14 dní. Není-li uvedeno jinak, nájemce zaplatí při předávce zařízení pronajímateli zálohu či přímo platbu v dohodnuté výši, viz bod výše. Záloha z ceny půjčovného je v případě nevyzvednutí techniky ve sjednaném termínu nevratná.

2. Zahájení, provoz, údržba a ukončení pronájmu

Pronajímatel předá zařízení nájemci, není-li uvedeno jinak, v prostorách provozovny pronajímatele. Je možné sjednat přepravu zařízení na místo určení včetně složení. Ceny za dopravu či další vybrané služby se řídí platným ceníkem pronajímatele. Cenu za přepravu a složení hradí vždy nájemce zařízení. Při předávce zařízení bude sepsán předávací protokol, který musí smluvní strany potvrdit. Podpisem předávacího protokolu nájemce potvrzuje svůj souhlas s všeobecnými podmínkami pronajímání. Zařízení je oběma stranami zkontrolováno a předáno v dobrém technickém stavu.

Doba - cena zápůjčky je stanovena vždy na jeden den, po 3 a více dnech pronájmu je možné cenu domluvit individuálně. Je-li stanoven pronájem od např. 8:00 - 22:00 v jeden den, lze domluvit vyzvednutí techniky od 16:00 den předem, s vrácením max. do 9:00 hod. další den po plánované zápůjčce. Toto se počítá za jeden den pronájmu. Pokud se doba zapůjčení či vrácení prodlouží, jsou to pak již dva dny pronájmu techniky.

3. Nájemce je povinen

  • při prvém pronájmu doložit min. dva platné doklady totožnosti, u práv. osob navíc kopii VOR či případně ŽL při převzetí zapůjčené techniky 
  • používat zařízení pouze v souladu s návodem k obsluze 
  • oznámit poruchu používaného přístroje pronajímateli 
  • vrátit zapůjčenou techniku ve sjednaném termínu

4. Doporučuje se

  • v případě použití ve výstavních prostorách či na veřejnosti si tuto techniku nechat pojistit proti odcizení či poškození

5.  Nájemce nesmí

  • bez předchozího souhlasu pronajímatele zařízení dále pronajímat (ani bezúplatně)
  • zařízení opravovat, demontovat ani jinak zasahovat do zařízení vyjma činností uvedených v návodu k obsluze
  • zakrývat loga a štítky pronajímatele

6. Servis a údržba

  • opravy závad provádí výhradně pronajímatel
  • pravidelnou údržbu provádí pronajímatel (nájemce hradí cenu dle platného ceníku)

7.  Ukončení pronájmu

Nájemce předá, není-li předem uvedeno jinak, pronajímateli zařízení v prostorách provozovny pronajímatele. Nájemce je povinen vrátit zařízení čisté, ve stejném technickém stavu (s přihlédnutím k běžnému opotřebení způsobenému řádným užíváním) a ve lhůtě stanovené ve smlouvě nebo v objednávce. O vrácení zařízení a jeho stavu bude vystaveno potvrzení pronajímatele v zápůjčním protokolu.

8. Odpovědnost nájemce

V případě poškození zařízení způsobeného nájemcem zejména nedodržováním pravidel k obsluze je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady na opravu zařízení dle platného ceníku. V případě trvalého poškození jehož oprava by nebyla možná či byla nákladnější než nákup nového zařízení, se zavazuje uhradit částku odpovídající nákupu totožného přístroje.

Při odcizení nebo ztrátě přístroje bude nájemce povinen uhradit plnou hodnotu uvedeného zboží.

Při nedodržení termínu vrácení zařízení je pronajímatel oprávněn požadovat a nájemce je povinen zaplatit dny navíc dle platného ceníku. Podminky jsou platné od 1.1.2016.