OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AV FACTORY s.r.o.

1. Všeobecné

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě lampy.avfactory.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost AV FACTORY s.r.o., se sídlem , Horní Měcholupy, 109 00 Praha 15, IČ 04876881, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254393, a kupujícího, jímž se může stát každý návštěvník této stránky, který se řádně zaregistruje a provede při splnění všech podmínek tohoto řádu závaznou objednávku nabízeného zboží. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny jinak, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky (lampy do projektorů a projekčních televizorů) uvedené v kupní smlouvě, kterou objednávající stvrzuje při odeslání objednávky z internetového e-shop lampy.avfactory.cz. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v dle parametrů uvedených v popisu zboží, nebo s podobnými vlastnostmi pro objednaný typ položky, který vyhovuje normám a dalším nařízením, které jsou platné v České Republice.

3. Registrace a ochrana osobních dat

Před nákupem zboží v e-shopu lampy.avfactory.cz je nutno provést registraci. Registrací získá provozovatel identifikační údaje potřebné pro řádné uzavření kupní smlouvy. Hlavním účelem získaných údajů, je pro správné vyhotovení účetních dokladů.

Společnost AV FACTORY s.r.o. se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. Osobní údaje o zákaznících shromažďuje společnost AV FACTORY s.r.o. po dobu 2 let. Zákazník může své údaje měnit nebo opravit po přihlášení na stránkách lampy.avfactory.cz. Osobní údaje je také možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze společnosti AV FACTORY s.r.o..

4. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující udělat následujícími způsoby: telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového e-shop lampy.avfactory.cz. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná a je současně návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky z e-shop lampy.avfactory.cz je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího společnosti AV FACTORY s.r.o.. Od této chvíle mezi kupujícím a společností AV FACTORY s.r.o. vznikají vzájemná práva a povinnosti. Společnost AV FACTORY s.r.o. může v závislosti na daném obchodním případu, požadovat od kupujícího autorizaci objednávky ( telefonicky nebo písemně ) v daném termínu. V opačném případě bude objednávka považována za neplatnou. Společnost AV FACTORY s.r.o. si vyhrazuje právo ve výjimečných případech změnu ceny objednaného zboží. V takovém případě společnost AV FACTORY s.r.o. zašle kupujícímu novou nabídka s upozorněním na změnu ceny a kupní smlouva bude uzavřena doručením kupujícím vyplněného nového potvrzení o přijetí nabídky se změněnou cenou prodávajícímu. Součástí závazné objednávky je určení způsobu dodání zboží a způsobu úhrady kupní ceny (standardně je nastavena dodávka přepravní službou a dobírka jako platba za zboží).

5.  Cena zboží a platba

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v době uzavření kupní smlouvy. V případě, že není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má kupující spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího a kdy prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany.

Standardně je zboží placeno v hotovosti při osobním odběru, dobírkou při dodání zboží (dobírku inkasuje přepravní služba ), proforma fakturou ( platba předem na účet prodávajícího ). Zboží na fakturu mohou obdržet společnosti s podepsanou dealerskou smlouvou, školy, státní instituce, instituce místní správy a společnosti po individuální konzultaci ( při dodání zboží obdrží fakturu se splatností 14 dní ).

Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem do 30 dnů.

6. Dodací lhůta

Zboží objednané závaznou objednávkou a zaplacené dohodnutým způsobem bude kupujícímu dodáno domluveným způsobem do 5 pracovních dnů ( platí pro zboží, které bylo v době objednávky skladem). Zboží je standardně dodávané přepravní službou. Individuálně, po dohodě je možno vyzvednutí zboží v pracovní dny od 8:30 do 16:30 na pobočce společnosti AV FACTORY s.r.o., Veronské náměstí 586, Praha 15, Horní Měcholupy, 109 00 ( volejte +420 602 300 313 ). Dodané zboží je kupující povinen převzít. Převzetím zboží se kupující stává jeho vlastníkem. Ode dne převzetí zboží počíná běžet záruční doba. Před uvedením zboží do provozu je kupující povinen seznámit se s návodem a tento dodržovat.

Dodací lhůta bud že přiměřeně k okolnostem prodloužena, pokud zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, nebo ho nebude možné dopravci dopravit do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném náhradním termínu dodání, případně nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si prodávající vyžádá souhlas kupujícího.

Doručení zásilky se řídí podmínkami přepravní služby General Parcel, PPL, nebo České pošty a.s. Převzetím faktury, podpisem dodacího nebo přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.

7.  Záruka a servis

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou dle objednaného typu lampy a to obvykle 3 měsíce nebo 2000 provozních hodin podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, nebude považována za vadu zboží a nevztahuje se na ní odpovědnost prodávajícího.

Dojde-li k výměně zboží nebo jeho součásti, na kterou byla poskytnuta záruka, začne běžet záruční doba od převzetí nového zboží.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruka, musí být kupujícím uplatněna v záruční době. Nebyla-li tato práva uplatněna v záruční době, zanikají jejím uplynutím.

Prodávající upozorňuje na nezbytnost přesného dodržování návodu při jakémkoliv užívání zboží.

8. Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

Pokud shledáte porušení originálního obalu zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky , tak se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! V případě převzetí takovéto zásilky, je doručující povinen uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem.

V případě reklamace nás kontaktujte přímo na čísle +420 602 300 313, na e-mailu info@avfactory.cz nebo na adrese AV FACTORY s.r.o., Veronské náměstí 586, Praha 15, Horní Měcholupy, 109 00 ( Po-Pá od 8:30 - 16:00). Informace o průběhu reklamace získáte na tel: +420 602 300 313. Po vyřízení reklamace vás budeme informovat písemně nebo telefonicky.

9. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů (vrácení zboží)

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, do 14ti dnů od převzetí zboží a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem, uplatňuje toto své právo na adrese sídla firmy AV FACTORY s.r.o., Kosmická 750/27, Háje, 149 00 Praha 4.

Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na účet kupujícího do 30 dnů. V případě dalšího nákupu u společnosti AV FACTORY s.r.o. může být částka ihned po vystavení započtena oproti nové faktuře u prodejce.

10. Storno objednávky

Lze uskutečnit, ještě před její expedicí, mailem na info@avfactory.cz, nebo telefonicky na čísle +420 602 300 313. V případě, že zboží již bylo odesláno a zákazník objednávku stornuje, zboží nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku. V takovém případě je zákazník povinen uhradit stornovací poplatek ve výší 20 % z ceny zboží, nejméně však 500 Kč. Tyto poplatky budou vymáhány dle platných předpisů České republiky.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li dohodnuto jinak.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

Platnost těchto obchodních podmínek je od 7.4.2016 do odvolání.